Do?ek na ?elezni?koj stanici u Prokuplju, pozdrav predsednika op?tinske skup?tine, Miloja Arsovi?a