Razgovori sa predstavnicima poljoprivrednih organizacija i proizvo?a?a somborske i apatinske komune, koji je odr?an u Skup?tini op?tine u Somboru