U Beogradskom dramskom pozori?tu na predstavi Zagreba?kog dramskog kazali?ta "U logoru" (od M. Krle?e)