Sve?ana sednica Gradske skup?tine u Domu sindikata, povodom 25. godi?njice oslobo?enja Beograda: dolazak u Dom sindikata i ulazak u salu