Govor Predsednika Tita u Domu "?uro ?akovi?", povodom dobijanja diplome po?asnog ?lana Akademije nauka Bosne i Hercegovine