Svečani ručak u Saveznom izvršnom veću u čast cara Hajla Selasija: zdravice, predaja odlikovanja predsedniku Titu i odlazak