Do?ek u Splitu, opro?tajni ru?ak i predaja poklona ONO-a caru Hajlu Selasiju