Na prijemu za u?esnike Svetskog kongresa za za?titu dece, koji je u "Esplanadi" priredio Moma Markovi?