Razgovor sa predstavnicima dru?tveno-politi?kih organizacija u hotelu "Drina" u Gora?du