Poseta Nikolae ?au?eskua: sve?ani do?ek predsednika Dr?avnog saveta i generalnog sekretara rumunske KP, Nikolae ?au?eskua na aerodromu "Brnik"