Na proslavi priklju?enja zone A Slobodne teritorije Trsta Jugoslaviji: razgovor sa predstavnicima grada u Portoro?u