Manevri "Sloboda 71": susret sa ?lanovima Izvr?nog biroa Predsedni?tva CK SKJ, Predsedni?tva SFRJ i najvi?im rukovodiocima Hrvatske