Poseta cara Hajla Selasija: predaja povelje Savezne skupštine caru Hajlu Selasiju o proglašenju za počasnog građanina SFRJ