Poseta cara Hajla Selasija: predaja povelje Savezne skup?tine caru Hajlu Selasiju o progla?enju za po?asnog gra?anina SFRJ