Ru?ak u fabri?kom restoranu fabrike "11 oktomvri", koji je priredio predsednik Skup?tine op?tine Kumanovo Bla?ko Janevski