Ru?ak koji je priredio predsednik Op?tinske skup?tine Tetovo, Ko?o Tuleski