Izlo?ba savremenog naoru?anja i vojne opreme u Nikincima: razgovor sa najvi?im vojnim rukovodiocima