IV Konferencija nesvrstanih u Al?iru: prijem cara Etiopije Hajle Selasija