Proslava 30. godi?njice Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu: dolazak u Dom kulture i susret sa ve?nicima AVNOJ-a