Na sve?anoj predstavi u Narodnom pozori?tu, sa premijerom U Nuom