Na ru?ku koji je priredio predsednik Skup?tine grada Beograda ?ivorad Kova?evi?, u palati "Beogra?anka"