Poseta predsednika Anvara el Sadata: Jovanka Broz i g?a Sadat prilikom kra?eg zadr?avanja u hotelu u Pokljuki, poznatom turisti?kom mestu u Gorenjskoj