Ru?ak u hotelu "Lika" u Gospi?u koji su priredili predstavnici dru?tveno-politi?kih organizacija Like