Ispra?aj na ?elezni?koj stanici u Beogradu, na polasku u posetu Etiopiji i Egiptu