Ru?ak u hotelu "Park" u Bijeloj koji je priredio predsednik Predsedni?tva Crne Gore Veljko Milatovi?, sa suprugom: grupna fotografija