Poseta SAD: prijem gradona?elnika Va?ingtona, Voltera Va?ingtona, koji je predsedniku Titu predao klju?eve Va?ingtona