?lanovi delegacije gradskog odbora SSRNJ i gradskog komiteta SKJ Beograda obave?tavaju predsednika Tita o ?elji Beogra?ana da bude njihov kandidat na izborima