Prijem ?lanova jugoslovenske delegacije za posete afri?kim zemljama