Predstavnik Ujedinjene socijalisti?ke partije ?ilea Salamun Korbolan pozdravlja VII Kongres SKJ