Dolazak u Centar Sava na 34. godi?nju skup?tinu Me?unarodnog monetarnog fonda i Me?unarodne banke za obnovu i razvoj