Govor na 34. godi?njoj skup?tini Me?unarodnog monetarnog fonda i Me?unarodne banke za obnovu i razvoj