Odlazak sa 34. godi?nje skup?tine Me?unarodnog monetarnog fonda i Me?unarodne banke za obnovu i razvoj u Centru Sava