Dolazak u Pe? i ru?ak sa rukovodiocima op?tine Pe? u hotelu "Metohija"