Poseta Rumuniji: zavr?ni razgovori sa N. ?au?eskuom, u dvorani Dr?avnog saveta Rumunije u Bukure?tu