Prijem i razgovor sa delegacijom SR BiH i prijem povelje i medalje op?tenarodne odbrane i dru?tvene samoza?tite i ru?ak