Sa predstavnicima Me?unarodnog saveza transportnih i skladi?nih radnika iz San Franciska