Generalni sekretar SKJ otvara VII Kongres, delegati pevaju Internacionalu, odaju po?tu Borisu Kidri?u, Mo?i Pijade i svim preminulim ?lanovima SKJ, a zatim biraju radno predsedni?tvo