Dr?avni funkcioneri daju sve?anu izjavu: grupna fotografija