Na sve?anoj ve?eri i prijemu Prezidijuma Velike narodne skup?tine i Ministarskog saveta NR Rumunije u ?ast predsednika Tita