Na prijemu u ma?arskoj ambasadi povodom dolaska delegacije partije ma?arskih radnika: dolazak, u razgovoru sa ?lanovima delegacije i prilikom davanja izjave za Radio Budimpe?tu