Boravak u Ohridu: sa ?lanovima Izvr?nog komiteta CK SKM i Izvr?nog ve?a NR Makedonije