Do?ek pred Domom JNA, na ru?ku sa oficirima skopske vojne oblasti i odlazak na ?elezni?ku stanicu