Kumanovo: u poseti i razgledanju preduze?a za proizvodnju be?avnih cevi i elektri?nih ma?ina za doma?instvo "11. oktobar"