Proslava 15. godi?njice Bitke na Sutjesci: na ve?eri sa Naserom