Proslava 15. godi?njice Bitke na Sutjesci: sa delegacijom Me?unarodne federacije biv?ih ratnih zarobljenika