Na zavr?nim me?unarodnim smu?arskim takmi?enjima na Planici: ru?ak sa takmi?arima u hotelu "Po?ta" na Jesenicama