Aleksandar Rankovi?, Petar Stamboli? i drugi u poseti na Brionima