Odlazak na XV zasedanje Generalne skup?tine OUN: do?ek na doku Kjunard Lajna u Njujorku, izjava za ameri?ku javnost i dolazak u rezidenciju