Beogradska Konferencija: u parku prijateljstva, za vreme sa?enja platana, sa grupom mladih gorana i sa ?lanovima kulturno-umetni?kog dru?tva "?ikica Jovanovi?-?panac"