Govor na Generalnoj konferenciji FIOAC, me?unarodne federacije biv?ih ratnika