Proslava 20. godi?njice JRM: prijem predstavnika Dru?tva za unapre?enje pomorstva, Vicka Krstulovi?a i dr. Grge Novaka, koji su predali diplomu po?asnog predsednika Dru?tva i "Pomorski zbornik"